Historia Katedry Genetyki

Początki badań genetycznych na UKW sięgają 1993 roku i wiązały się z zatrudnieniem dr. Jarosława Burczyka, który wcześniej był pracownikiem Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. W październiku 1998 roku zatrudniony został mgr Artur Dzialuk (absolwent UMK), początkowo na stanowisku naukowo-technicznym, a od lutego 1999 roku na stanowisku asystenta. W roku 1999 Jarosław Burczyk uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych nadany mu przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W lutym 2000 do dwuosobowego zespołu dołączyła mgr Magdalena Trojankiewicz (absolwentka UMK), zatrudniona na stanowisku naukowo- technicznym. We wrześniu 2001 na stanowisku naukowo-technicznym zatrudniono mgr. Igora Chybickiego (absolwenta UKW i UMK), który po roku awansował na stanowisko asystenta. Z początkiem nowego roku akademickiego, w październiku 2001 ze struktur ówczesnego Zakładu Biologii Eksperymentalnej wyodrębniony został Zakład Genetyki. W czerwcu 2004 roku Artur Dzialuk z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymując stopień doktora nauk biologicznych. Duża aktywność naukowa pracowników Zakładu Genetyki (znacząca liczba projektów badawczych) i związany z tym znaczny nakład obowiązków w pracy laboratoryjnej sprawiły, że w październiku 2005 na stanowisku naukowo-technicznym zatrudniona została kolejna osoba – mgr Ewa Sztupecka, absolwentka UKW. W listopadzie 2005 roku Jarosław Burczyk otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych.

Dotychczasowa działalność Zakładu Genetyki koncentrowała się prawie wyłącznie na zagadnieniach z zakresu genetyki populacyjnej drzew leśnej. Tym niemniej, w marcu 2006 roku do zespołu dołączył dr Andrzej Oleksa (absolwent UMK), który wcześniej, od marca 2003 roku, pracował w Zakładzie Ekologii Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska UKW. Z uwagi na jego zainteresowania naukowe tematyka badawcza Zakładu Genetyki poszerzyła się o ekologię i genetykę populacyjną owadów, głównie chrząszczy saproksylicznych i pszczół. W czerwcu 2006 roku Igor Chybicki oraz Magdalena Trojankiewicz uzyskali stopnie doktora nauk biologicznych, broniąc swoje rozprawy doktorskie w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Rozprawa Igora Chybickiego otrzymała wyróżnienie. W sierpniu 2008 na stanowisku naukowo-technicznym zatrudniona została mgr Katarzyna Meyza. W celu wzmocnienia zespołu Zakładu Genetyki w zakresie statystyki i matematyki, warunkujących w dużym stopniu dalszy rozwój badań w zakresie genetyki populacyjnej, w październiku 2008 roku na stanowisku asystenta została zatrudniona mgr Elżbieta Sandurska (absolwentka matematyki UKW i Uniwersytetu Wrocławskiego). W 2008 roku z początkiem nowego roku akademickiego Zakład Genetyki został przekształcony w Katedrę Genetyki.

Otrzymanie znacznego dofinansowania w celu realizacji kolejnych projektów badawczych umożliwiło dalsze zwiększanie kadry naukowej. W kwietniu 2012 roku na stanowisku asystenta zatrudnieni zostali mgr Sandra Jankowska-Wróblewska oraz mgr Michał Chmielewski (oboje są absolwentami UKW), a w lutym 2013 w Katedrze Genetyki zatrudniona została dr Andrea Simon (pochodząca z Węgier absolwentka Uniwersytetu w Hull, Wielka Brytania, pracowała do końca roku 2013) oraz mgr Bartosz Ulaszewski (absolwent UMK). W roku 2014 na stanowisku naukowo-technicznym zatrudniona była również mgr Ewelina Motyka (zatrudnienie w ramach projektu badawczego).

W roku 2014 Igor Chybicki i Andrzej Oleksa otrzymali stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane im przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dr hab. Igor Chybicki – w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia; dr hab. Andrzej Oleksa – w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie ekologia).

Obecnie Katedra Genetyki stanowi najliczniejszy zespół Instytutu Biologii Eksperymentalnej. Pracuje w niej 11 osób, w tym 6 nauczycieli akademickich na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, 3 nauczycieli akademickich na stanowiskach naukowych (osoby zatrudnione w ramach projektów badawczych) oraz 2 osoby zatrudnione na stanowiskach naukowo-technicznych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Genetyki,

ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, tel. (52) 376 79 21