Projekty badawcze pracowników Katedry Genetyki

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE:

Grant badawczy w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej:

 • Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe (FORGER)

(Zrównoważone zarządzanie leśnymi zasobami genowymi w Europie). (GA No 289119). Koordynatorem projektu jest dr Koen Kramer (Alterra, Holandia). Wykonawcą ze strony Polski jest zespół z Katedry Genetyki (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) kierowany przez prof. dr hab. Jarosława Burczyka. Ponadto, w projekcie uczestniczą naukowcy z Austrii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier i Włoch. Łączny budżet projektu przekracza kwotę 3,8 mln euro. Okres realizacji 2012-2016 (od 1 marca 2012 r).

Projekt FORGER jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Grant badawczy w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej:

 • EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity (EVOLTREE)

Type of instrument: Network of Excellence, Co-ordinator org.: Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Francja, Co-ordinator: Dr Antoine Kremer W projekcie obok Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uczestniczyło 24 partnerów z 14 krajów UE. UKW (Katedra Genetyki Instytutu Biologii Eksperymentalnej) była koordynatorem sieci krajowej, w skład której obok UKW wchodziły Instytut Badawczy Leśnictwa (Warszawa) oraz Instytut Dendrologii PAN (Kórnik). Okres wsparcia finansowego ze strony KE 2006-2010. J. Burczyk – subactivity leader: JERA3.3, koordynator sieci krajowej.

Inne:

 • Przebieg procesów genetycznych w populacjach buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L) i związanych z nim grzybów ektomikoryzowych jako mechanizm adaptacji ekosystemu do zmian globalnych. Projekt przyznany w ramach konkursu na międzynarodowe projekty badawcze, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuski Narodowy Instytut Badań Rolniczych (INRA). Kierownik projektu: J. Burczyk. Partner ze strony francuskiej: INRA UHP Nancy Interactions Arbres /Micro-Organismes Département EFPA INRA (koordynator dr Francis Martin), Współwykonawca ze strony polskiej: Instytut Dendrologii PAN. Okres realizacji: 2008-2010.
 • Mating system and gene flow in conifers using microsatellite markers (2002-2003) - NATO SCIENCE PROGRAMME, Cooperative Science & Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant. Koordynator projektu ze strony Polski - J. Burczyk. W projekcie uczestniczyli naukowcy z Hiszpanii i USA. Kierownik projektu: dr Santiago Goinzalez-Martinez, INIA, Hiszpania.

PROJEKTY KRAJOWE (NCN, NCBiR, MNiSW, KBN):

 • Aleje jako szlaki dyspersji organizmów w krajobrazie rolniczym - analiza przypadku zagrożonego chrząszcza Elater ferrugineus. Grant NCN (2011/03/B/NZ9/03103; 2012-2014). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - A. Oleksa.
 • Genomika adaptacji u dębu i buka, jako modelowych gatunków drzew leśnych. Grant NCN (2012/04/A/NZ9/00500; MAESTRO; 2012-2017). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - J. Burczyk.
 • Ocena zmienności genetycznej oraz przebiegu procesów genetycznych w populacjach Sorbus torminalis (L.) Crantz jako podstawa ochrony zasobów genowych gatunku. Grant NCN (2011/03/B/NZ9/03139; 2012-2015). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - J. Burczyk.
 • Genetyka populacji drzew o różnym stopniu fragmentacji na przykładzie rodzimych gatunków z rodzaju Acer. Grant MNiSW w ramach programu IUVENTUS-PLUS (IP2011 007071; 2012-2013). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - I. Chybicki.
 • Genetyczne podstawy regionalizacji nasiennej oraz identyfikacji leśnego materiału rozmnożeniowego u dębów w oparciu o chloroplastowe markery DNA. Grant NCN (N N309 706040; 2011-2014). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - J. Burczyk.
 • Pochodzenie, status gatunkowy i naturalne odnawianie unikalnej kserotermicznej populacji dębu w rezerwacie "Bielinek" nad Odrą. Grant NCN (N N304 307540; 2011-2013). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - I. Chybicki.
 • Modelowanie przepływu genów poprzez pyłek u rodzimych gatunków dębu – podejście bayesowskie. Grant MNiSW w ramach programu IUVENTUS-PLUS (IP2010 005470, 2011). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - I. Chybicki.
 • Dziko żyjące pszczoły miodne - pochodzenie i znaczenie dla zachowania zasobów genowych rodzimego podgatunku Apis mellifera mellifera. Projekt zespołowy: Grant MNiSW (N N311 509639; 2010-2012). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - A. Oleksa.
 • Możliwości wykorzystania markerów molekularnych DNA do weryfikacji parametrów genetycznych doświadczeń rodowych na przykładzie doświadczenia rodowego Quercus robur. Projekt zespołowy: grant MNiSW (N N309 320136; 2009-2012). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - M. Trojankiewicz.
 • Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym. Grant NCBiR (N R12 0049 06/2009; 2009-2012). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - A. Dzialuk.
 • Zróżnicowanie genetyczne oraz dynamika przepływu genów w reliktowych wyspach zasięgowych limby (Pinus cembra L.) w Karpatach. Grant MNiSW (N N304 129336; 2009-2012). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - A. Dzialuk.
 • Ocena zróżnicowania genetycznego pszczoły miodnej Apis mellifera L. z zamkniętego rejonu hodowli w Puszczy Augustowskiej. Grant MNiSW (N311 029 32/2255; 2007-2009). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - A. Oleksa.
 • Zmienność genetyczna i zdolności dyspersyjne chrząszczy saproksylicznych związanych z dziuplami drzew w oparciu o markery DNA. Grant MNiSW (N N304 4175 33; 2007-2010). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - A. Oleksa.
 • Zróżnicowanie genetyczne i przepływ genów w populacjach cisa pospolitego. Grant MNiSW (N N304 4216 33; 2007-2010). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - I. Chybicki.
 • Przebieg procesów genetycznych w drzewostanach buka pospolitego. Grant MNiSW (2 P06L 039 30; 2006-2009). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - J. Burczyk.
 • Zmienność genetyczna polskich proweniencji sosny zwyczajnej na tle ogólnej zmienności gatunku w oparciu o badania genomu chloroplastowego i mitochondrialnego. Projekt zespołowy: Grant KBN (2 P06L 019 29; 2005-2008). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - A. Dzialuk.
 • Przebieg procesów genetycznych w mieszanych wyłączonych drzewostanach nasiennych (WDN) dębu szypułkowego i bezszypułkowego. Grant KBN (3 P06L 034 23, 2002 – 2005), Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Efektywna wielkość populacji na plantacji nasiennej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Projekt promotorski: grant KBN (2 P06L 018 26, 2004-2005). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - J. Burczyk.
 • Porównanie zmienności przepływu genów poprzez pyłek i nasiona w kolejnych latach w drzewostanie nasiennym sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Projekt promotorski: grant KBN (6 P06H 019 20; 2001-2002). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - J. Burczyk.
 • Przepływ informacji genetycznej w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Projekt zespołowy: grant KBN (5 P06H 042 15; 1998-2000). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - J. Burczyk.
 • Efektywność przekazywania informacji genetycznej w populacjach drzew leśnych na przykładzie plantacji nasiennych sosny i świerka. Projekt zespołowy: grant KBN (5 P06M 015 08; 1995-1997). Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - J. Burczyk.

Granty aparaturowe:

 • Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Analiz Genetycznych (zakup sekwenatora i termocyklera) (decyzja Nr 168/08/E-349/S/2006-1). Kierownik projektu – J. Burczyk.
 • Utworzenie Środowiskowego Laboratorium Analiz Genetycznych (inwestycja wspólna jednostek). (decyzja Nr 4170/IA/168/2001). Kierownik projektu - J. Burczyk.
 • Stworzenie Środowiskowego Laboratorium do Analiz PCR w ramach Pracowni Genetyki. 2000. Kierownik projektu - J. Burczyk.

Granty Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

 • Opracowanie i wdrożenie do praktyki leśnej metod identyfikacji i wczesnej oceny leśnego materiału rozmnożeniowego w oparciu o markery molekularne. Okres realizacji 2006-2009.  Katedra Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kierownik projektu - J. Burczyk.

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Genetyki,

ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, tel. (52) 376 79 21